Tổ trưởng : Hoàng Thị  Thanh Vân

Sinh  ngày: 14/11/ 1979

Năm vào ngành : 2000

Các tổ viên

1/ Cô Đoàn Thị Bích Vân 

Sinh ngày :15/10/1977

Năm vào ngành : 1999

2/ Cô Nguyễn Thị Hồng mến

Sinh ngày :1985

Năm vào ngành : 2007

3/ Cô Vũ Thị Hương Lan 

Sinh Ngày :1992

Năm vào ngành : 2013

4/ Thầy Trần Xuân Công 

Sinh ngày :1981

Năm vào ngành : 2007